Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου 2014

Περάστε Κόσμεεεε!!!

(Από την ηλεκτρονική σελίδα της "Πρωινής") :
Ομόφωνη απόφαση έλαβε η διοίκηση της ΔΕΥΑΚ για τη κάλυψη της θέσης του γενικού διευθυντή της επιχείρησης. Τα προσόντα που απαιτούνται θα περιγράφονται στη προκήρυξη της θέσης, είναι τα εξής:  Να είναι πτυχιούχοι ανώτατης σχολής (Π.Ε.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και συγκεκριμένα απόφοιτοι της Πολυτεχνικής Σχολής κατά προτίμηση με την ιδιότητα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. Να έχουν δεκαπενταετή (15) επαγγελματική εμπειρία ως Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
Να έχουν διατελέσει Γενικοί Γραμματείς ή γενικοί διευθυντές για τουλάχιστον ένα χρόνο σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.
Να έχουν συμμετάσχει ή να συμμετέχουν σε ομάδα εργασίας του αρθ. 58 παρ.1 περ. θ’ Ν.3852/2010 με αντικείμενο την διαχείριση θεμάτων περιβάλλοντος, ενέργειας, υδάτινων πόρων, αειφόρου ανάπτυξης και ανθρώπινου δυναμικού δημοτικών επιχειρήσεων και νομικών προσώπων ΟΤΑ.Ο τρόπος αμοιβής θα γίνεται με έκδοση απόδειξη παροχής υπηρεσιών που
προϋποθέτουν ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

Σίγουρα, στην Καβάλα των εκατομμυρίων κατοίκων, θα υπάρχουν μερικές δεκάδες χιλιάδες Μηχανικοί, από τους οποίους, αρκετές χιλιάδες Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, από τους οποίους, βέβαια, μερικές χιλιάδες θα έχουν 15ετή επαγγελματική εμπειρία, αρκετές εκατοντάδες θα "έχουν διατελέσει Γενικοί Γραμματείς ή Γενικοί Διευθυντές για τουλάχιστον ένα χρόνο σε Ο.Τ.Α." και, οπωσδήποτε, μερικές δεκάδες θα "έχουν συμμετάσχει ή θα συμμετέχουν σε ομάδα εργασίας του αρθρ. 58 παρ. 1 κλπ κλπ κλπ", οπότε, ο συναγωνισμός για την κατάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή της ΔΕΥΑΚ αναμένεται έντονος.
Επιμύθιο: ΣΑΝ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ!!! ή ΜΕΡΙΚΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΜΥΑΛΟ ΠΟΤΕ 
  

blog comments powered by Disqus